Μπορείτε να ενισχύσετε την “Γειτονιά Μας, ακόμα και με μικροποσά.


You can support Geitonia Mas with small contributions!(English continues below)

 

Έχουμε προσθέσει ένα κουμπί για δωρεές για άτομα που δεν έχουν καμία επιχείρηση ή τις υπηρεσίες να διαφημίσουν και επιθυμούν να συμβάλουν στον αγώνα μας ως μοναδικό ιστολόγο και εργαλείου πλήθος χρηματοδότησης για μια γειτονιά (παρακαλούμε ανατρέξτε στον πίνακα διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και διαβάστε το "Σχετικά με εμάς »).


Δουλεύουμε σε ανοικτό σύστημα και όλα τα εισοδήματα δημοσιεύονται on-line για τη διαφάνεια.

Δεν επιδιώκουμε οποιαδήποτε κυβερνητικά ή Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης/πακέτα.

Η γενναιοδωρία σας θα αναρτηθεί στη Διαχείριση Έσοδα-Εξόδων on-line. Επιπλέον, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία –μέτρα κρίσς, θα πρέπει να πληρώνουν φόρους και από δωρεές.

Δωρεές δεν θα διοχετεύονται στα ταμεία της γειτονιάς, αλλά θα πάνε προς τα εξοδα διατήρηση του κοινωνικού δικτύου οι οποίες περιλαμβάνουν: φιλοξενία(hosting), άδειες του προγράμματος, καθώς και μια μακρά λίστα από “ μια από αυτές τις μέρες... θα μπορέσουμε να πληρώσουμε για το σχεδιασμό για appγια να προσαρμόζετε στα κινητά ή να έχουμε μια εφαρμογή / widget όπως του Facebook κουμπί που θα μπορούσε να περιληφθεί σε άλλες ιστοσελίδες και κοινωνικά δίκτυα, να παρέχουμε ένα δωρεάν tabletστους εθελοντές για να παρουσιάσουν γρήγορα και έξυπνα τα διαφημιστικά μας πακέτα στα ραντεβού τους στις εταιρίες …και ούτω καθεξής και ούτω καθεξής.

Μην διατάζεστε να ανοίξτε μια συζήτηση και να δώστε συμβουλές για το τι η λίστα "του τι χρειάζεται" στον Πίνακα Διαχείρισης.

Παρακαλούμε σημειώστε:
να θέλετε να δώσετε αντικείμενα , π.χ. τρόφιμα, τα φαρμακευτικά προϊόντα, ρούχα, κουβέρτες, κλπ και δεν ξέρετε που να στραφείτε, απλώς κάντε μια αναρτήστε στις Μικρές Αγγελίες που διαθέτουμε στο ιστολόγο μας και θα είμαστε ευτυχείς να κάνουμε μια ανακοίνωση. Επίσης, θα κάνουμε ένα επιπλέον βήμα να φροντίσουμε να βεβαιωθείτε ότι γενναιόδωρη προσφορά σας πηγαίνει προς μια άξια αιτία.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να δωρίσετε το tabletαντί των χρημάτων, δεν έχουμε κανένα με αυτό.

 

                                                



We have added a donation button for those who have no businesses or services to advertise and wish to contribute to our cause as a one of a kind crowd-funding tool and social network for a neighborhood (kindly refer to the Board’s Management panel and read the “About us”).

We work on an open system and post all incomes on-line for transparency. We do not seek for any government or European funding.

Your generosity will be posted in the Expense Manager on-line. Furthermore, according to Greek crisis law, we will be paying taxes on the amount generated by donations.

Donations will not be channeled to neighborhood coffers but will go towards the maintenance of the social network which include: hosting, program licenses, and a long lists of one of these days … we will afford a customized cell phone app or have an app/widget like a Facebook social share button so we could be included in other sites and social networks, provide a free tablet for our marketer’s when going on appointments to companies for our ad packages and so on and so on. Feel free to open a discussion and advice on what the list “of what is needed “in the Management panel. Please note:

  • should you wish to give away or contribute food, pharmaceutical items, blankets, etc. and do not know who or where to turn to, just make a post in the classifieds section in our site and will be happy to make an announcement. We will take an extra step to make sure your generous offer goes to the right cause.
  • Should you wish to donate the tablet instead of the money, we have no issues with that.